Rhaglen Adrodd Stori Dechrau Da yn Sir Fynwy, Cymru

The Bookstart Team

Posted February 28, 2011 by The Bookstart Team

More by The Bookstart Team (71)

Rhaglen Adrodd Stori Dechrau Da yn Sir Fynwy, Cymru

Rhaglen adrodd stori: Sesiynau 'darllen gyda'ch gilydd' a rhoi rhoddion mewn canolfannau plant

Gwnaeth fy annog i ddarllen mwy, i gymryd mwy o amser i ddarllen mwy, ac nid yn unig ar adeg mynd i'r gwely
Rhiant ynghylch y rhaglen Adrodd Stori

Roedd teuluoedd yn Sir Fynwy, De Cymru, yn falch o dderbyn llyfr am ddim gan Dechrau Da i'w hannog i rannu llyfrau â'u babanod a'u plant bach. Cymerodd 98 o deuluoedd ran yn rhaglen Adrodd Stori Dechrau Da a gynhaliwyd gan eu canolfannau plant integredig lleol ym mis Chwefror 2011.

 

Aeth y teuluoedd i sesiwn arbennig ar 'ddarllen gyda'ch gilydd', a gynhaliwyd mewn 14 o grwpiau Dechrau'n Deg neu Cychwyn Cadarn gwahanol ac a luniwyd gan staff y ganolfan. Ar ôl trafod y ffyrdd gwahanol o rannu straeon a'r manteision i'w plant, rhoddwyd llyfrau Dechrau Da i rieni er mwyn iddynt barhau i fwynhau darllen llyfrau gartref.

 

Adborth cadarnhaol gan rieni

Dywedodd Clair Evans, rheolwr y ganolfan fod pob un o'r teuluoedd, a oedd yn dod o ardaloedd difreintiedig yn bennaf, wrth eu bodd o gael y llyfr. Yn ogystal, dywedodd 72% o'r rhieni fod y sesiwn wedi'u hannog i ddarllen mwy gyda'u plentyn, a nododd y rhieni eu bod yn credu bod y negeseuon hyn yn bwysig:

 • 'Pwysigrwydd treulio amser yn darllen gyda'm plentyn'
 • 'Ces i fy annog i ddefnyddio'r Gymraeg'
 • 'Annog fy mhlentyn i edrych ar y lluniau'
 • 'I beidio â phoeni am y stori ei hun, rhannu'r profiad yw'r peth pwysig'.

 

Blwch straeon: llyfrau dwyieithog mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

Ar gyfer y rhaglen Blwch Straeon, dywedodd gweithwyr y blynyddoedd cynnar ledled Cymru wrth eu grwpiau rhieni am y pecynnau Dechrau Da a buont yn hyrwyddo negeseuon allweddol am bwysigrwydd rhannu llyfrau â phlant ifanc. Rhoddodd Dechrau Da 150 o lyfrau dwyieithog i'r gweithwyr i'w rhoi am ddim i'w teuluoedd.

 

Cymerodd y cynlluniau blynyddoedd cynnar canlynol ran yn y rhaglen.

 • 20 o gynlluniau Dechrau'n Deg awdurdodau lleol
 • 17 o ganolfannau plant integredig
 • Pob un o'r 22 swyddog maes Twf

Poblogaidd ymhlith gweithwyr proffesiynol a rhieni

Roedd bron bob gweithiwr (94%) o'r farn bod hyn yn gwneud defnydd da o adnoddau a byddent yn argymell y fenter i gydweithiwr

Cynhaliwyd y rhaglen Blwch Straeon ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru gyda dros 2,400 o deuluoedd yn cymryd rhan. Roedd y rhaglen yn boblogaidd gyda nhw hefyd:

 • Roedd bron bob rhiant (98%) yn falch o gael llyfr a byddent yn defnyddio'r llyfr gartref
 • Roedd 82% o'r rhieni o'r farn ei bod wedi'u helpu i ddeall bod rhannu llyfrau yn bwysig i blant bach a chawsant eu hannog i ddarllen mwy gyda'u plentyn

 

Sylwadau rhai rhieni:

 • 'Gallai fy mhlentyn ddarllen mwy...yn hytrach na throi'r teledu ymlaen, gallwn ni ddarllen llyfrau'
 • 'Mae'r llyfrau wedi fy nysgu bod Shay yn mwynhau gwneud synnau'r anifeiliaid sydd yn y llyfrau'
 • 'Mae llyfrau iaith arwyddion i'w cael sy'n ein helpu i edrych ar lyfrau gyda'n gilydd am fy mod yn fyddar'

 

Related posts

Astudiaeth achos Blwch Gwych: Bws Chwarae'r Ddraig, Llanelli

Astudiaeth achos Blwch Gwych: Bws Chwarae'r Ddraig, Llanelli

Teuluoedd yn cael mwy o adrodd stori diolch i adnoddau

Add a comment