Powys

Gweithio gyda'n gilydd i hyrwyddo Dechrau Da mewn ardal wledig.

Gweithio mewn Partneriaeth, Powys
Medi 2009
Kay Thomas, Cydlynydd Dechrau Da, Llyfrgelloedd Powys

Mae tua 6450 o blant o dan bump oed ym Mhowys (4.9% o'r boblogaeth. Ffigurau o amcangyfrifiad o boblogaeth canol blwyddyn 2008 Powys), yn byw yn un o siroedd mwyaf gwledig Prydain sy'n estyn 120 milltir o'r gogledd i'r de.

Mae gan wasanaeth llyfrgelloedd Powys 17 o lyfrgelloedd cangen a phedair llyfrgell symudol, gyda llawer ohonynt yn rhan amser neu gydag un aelod o staff, sy'n ei gwneud yn anodd cynnal sesiynau rhigymau neu ddigwyddiadau eraill i hyrwyddo Dechrau Da, felly mae angen cydweithio ag eraill ym maes plant o dan 5 oed i sicrhau bod negeseuon Dechrau Da yn cael eu cyfleu'n eglur. Partneriaethau yw'r allwedd i lwyddiant ym Mhowys, yn ddi-os!

Mae'r brif bartneriaeth Dechrau Da rhwng Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys a Bwrdd addysgu Iechyd Lleol Powys; cydlynydd Dechrau Da yw llyfrgellydd plant y sir. Mae 2400 o fagiau Dechrau Da dwyieithog yn cyrraedd pencadlys y llyfrgell bob blwyddyn, lle rhoddir gwybodaeth am y llyfrgell leol, ac fe'u dosberthir wedyn drwy system ddosbarthu'r gwasanaeth iechyd i'r holl Ymwelwyr Iechyd yn y clinigau iechyd plant ledled Powys, i'w rhoi i rieni plant ifanc. Wrth roi'r pecynnau, bydd Ymwelwyr Iechyd yn cyfleu'r neges am bwysigrwydd rhannu straeon, rhigymau a chaneuon gyda phlant cyn ysgol, ac yn annog teuluoedd i ymuno â'u llyfrgell leol.

Partner allweddol arall yw Iaith a Chwarae/Rhif a Chwarae, y mae'r llyfrgell yn gweithio'n agos iawn â hwy i hyrwyddo negeseuon Dechrau Da:

  • Aiff staff llyfrgell i sesiynau hyfforddi IaC, i roi arweiniad i ddarparwyr y cwrs ar fuddiannau rhannu llyfrau, a hyrwyddo unrhyw weithgareddau Dechrau Da
  • Mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn creu pecynnau arbennig a ddosberthir i arweinwyr cyrsiau IaC, i'w dosbarthu i'r rhieni a ddaw i'r sesiynau
  • Gwahoddir staff IaC i ymuno â digwyddiadau cyn-ysgol a drefnir gan y gwasanaeth llyfrgelloedd
  • Bocsys Rhannu Llyfrau Teuluol - mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd wedi rhoi rhai bocsys llyfrau i IaC, ar fenthyg i lyfrgelloedd. Mae'r blychau yn cynnwys gwybodaeth am lyfrgelloedd ac IaC
  • Mae'r cydlynydd IaC yn aelod o Grŵp Llywio Dechrau Da ym Mhowys


Mae'r llawer o asiantaethau eraill wedi'u cynnwys fel rhan o Dechrau Da ar gyfer digwyddiadau untro; er enghraifft, roedd pincic tedis ar safle llyfrgell Llandrindod yn cynnwys Dechrau Da, Iaith a Chwarae, Mudiad Ysgolion Meithrin, y Gymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn Ysgol a Play Radnor mewn bore hwylus i blant cyn ysgol a'u rhieni/gofalwyr. Aeth dros 50 o blant i'r digwyddiad hwn. Roedd digwyddiadau mwy diweddar i ddathlu Wythnos Green Balloon Club CBBC, a oedd yn cynnwys Dechrau Da/llyfrgelloedd, Iaith a Chwarae, Llyfrgell Deganau Sir Drefaldwyn ac Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn, yn cydweithio ar straeon, rhigymau a gweithgareddau gyda thema natur.

Mewn sir mor fawr â Phowys, cydweithio yw'r unig ffordd o sicrhau bod pob plentyn cyn ysgol yn cael dechrau da mewn bywyd, ac yn cael ei fagu yn mwynhau straeon, rhigymau a llyfrau.