Penlan, Abertawe

 

Jamborî The Big Red Bath Penlan

Medi 2009
Audrey Hunt, Cydlynydd Dechrau Da/Dechrau'n Deg, Llyfrgelloedd Dinas a Sir Abertawe

 

Fel rhan o'n dathliad o wythnos Dechrau Da yn Abertawe ym mis Mehefin 2009, daeth yr awdures llyfrau plant, Julia Jarman, am ddeuddydd i ddarllen yn uchel rai o'i llyfrau stori lluniau gwych.

 

Mae dau o'n gosodiadau gofal plant Dechrau'n Deg yn y Ganolfan Blant Integredig gerllaw'r llyfrgell leol ym Mhenlan ac roeddem o'r farn y byddai'n gyfle gwych i'r plant pe bai Julie yn darllen stori iddynt. Fel sy'n digwydd yn aml, wrth gynllunio aeth pethau'n fwy uchelgeisiol! Rydym yn gweithio'n agos iawn mewn partneriaeth ac roedd yn naturiol felly i ddod ynghyd gyda'n partneriaid allweddol i gynllunio'r digwyddiad ar gyfer Penlan. Penlan yw un o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn gymdeithasol ac yn economaidd yn Abertawe ond mae ganddi hefyd osodiadau cymunedol cryf a phrosiectau plant cryf, a'r llyfrgellydd lleol gorau posibl.

Roedd y cyfarfod cynllunio yn cynnwys llyfrgellydd Penlan, y Cydlynydd Dechrau Da / Dechrau'n Deg (llyfrgelloedd), y Llyfrgell Deganau Symudol, Iaith a Chwarae, gofal plant Dechrau'n Deg a'r Ganolfan Blant Integredig. Penderfynwyd y byddai'n drueni peidio â chynnig cyfle i gymaint o blant â phosibl weld Julia, ond mewn ffordd a fyddai hefyd yn ymarferol. Cytunwyd y dylem wahodd y gosodiad gofal plant Dechrau'n Deg, plant o'r ganolfan blant, grwpiau rhieni o'r ganolfan a dosbarthiadau blynyddoedd cynnar o'r ddwy ysgol gynradd leol. Gyda chymaint o blant i'w gwahodd, y cwestiwn nesaf oedd ble y gallem gynnal y digwyddiad. Mae'r llyfrgell wrth ymyl y ganolfan gymunedol a gydlynir gan Cymunedau yn Gyntaf. Roeddent yn falch o gynnig y neuadd fawr i ni am ffi fechan a'r gegin i baratoi lluniaeth.

Byddai sesiwn Julia yn para tua 30 munud felly penderfynwyd y dylem ymestyn y digwyddiad a chynnal bore o ddigwyddiadau. Byddai pob sefydliad partner yn trefnu ac yn darparu gweithgaredd, y byddem yn ei drefnu ar sail gylchol, fel y gallai'r holl blant roi cynnig ar bob gweithgaredd yn ystod y bore. Bu'n rhaid trefnu hyn yn ofalus ond roedd yn werth ei wneud a chafwyd diwrnod didrafferth.

Bu'r bore yn llwyddiant ysgubol. Daeth nifer dda o blant, sef 87. Darllenodd Julia The Big Red Bath mewn baddon mawr coch a wnaed gan y Llyfrgell Deganau Symudol - ac roedd wrth ei bodd! Ymhlith y gweithgareddau a gynhaliwyd roedd creu offerynnau cerddorol, mynd ar y bws chwarae i fwynhau gwneud swigod a cherddoriaeth, rhoi eisin ar fisgedi a creu mygydau. Rhoddodd pawb a oedd yn rhan o'r digwyddiad adborth cadarnhaol iawn a sylwodd y llyfrgellydd lleol fod rhai o'r rhieni a oedd yn y sesiwn yn y bore wedi dod i ymaelodi â'r llyfrgell yn y prynhawn! Ysgrifennodd Julie Jarman lythyr hyfryd o ddiolch, gan nodi'r argraff fawr a gafodd yr holl grwpiau cymunedol arni yn ystod ei chyfnod yn Abertawe.

Llwyddwyd i drefnu digwyddiad mor fawr â hyn drwy waith partneriaeth cryf a'n galluogodd i drefnu pethau yn dda fel tîm. Diolch i bawb a wnaeth ein helpu i wneud y digwyddiad yn gymaint o lwyddiant. Edrychwn ymlaen at ei wneud eto y flwyddyn nesaf.

Cost fwyaf y digwyddiad oedd y ffi a dalwyd i'r awdur. Os trefnwn ddigwyddiad tebyg byddai'n braf gallu prynu rhai o lyfrau Julia i roi yn ngosodiadau a dosbarthiadau'r plant yn y dyfodol.