Aberdaugleddau, Sir Benfro

Rhigymau Iaith a Chwarae Wythnosol yn Llyfrgell

Llyfrgell Aberdaugleddau, Sir Benfro
Rhagfyr 2009
Eleri Evans
Cydlynydd Dechrau Da, Llyfrgelloedd Sir Benfro

 

Rhigymau Iaith a Chwarae Wythnosol yn Llyfrgell

Aberdaugleddau 

Cafodd Llyfrgell Aberdaugleddau ei hail-leoli yn ddiweddar. Roedd Eleri Evans, y Llyfrgellyddes Allgymorth, Mynediad a Marchnata a Chydlynydd Dechrau Da Sir Benfro, am gyflwyno menter i ddenu defnyddwyr newydd i'r cyfleuster hwn.Rhesymau dros drefnu'r sesiynau hyn

 • Cynyddu nifer yr ymwelwyr â'r llyfrgell
 • Cynyddu nifer y llyfrau a fenthycir o'r llyfrgell
 • Dangos i rieni a phlant y gall rhannu llyfrau, straeon a rhigymau, ac ymweld â llyfrgelloedd, fod yn hwyl
 • Mae sesiynau Rhigymau yn rhoi cyfle i ddefnyddio cerddoriaeth a rhigymau i wneud sesiynau adrodd stori yn fwy diddorol a'i gwneud yn haws ymgysylltu â phlant a chadw eu diddordeb
 • Cyfle i weithio mewn partneriaeth
 • Cefnogi'r gwasanaeth llyfrgelloedd ac amcanion corfforaethol

 

Fformat y Sesiynau

 • Mae'r sesiynau yn cynnwys cymysgedd o lyfrau lluniau, straeon, caneuon, hwiangerddi, offerynnau cerddorol a phypedau
 • Fel arfer cenir cân gyflwyno i wneud i bawb deimlo'n gyfforddus, ac yna caiff caneuon, rhigymau a straeon eu cysylltu â thema fel môr-ladron, y jwngl neu anifeiliaid fferm
 • Mae llawer o weithgarwch a defnyddir cyfuniad o offerynnau cerddorol, caneuon, rhigymau, straeon ac ystumiau i ymgysylltu ag oedolion a'r rhai bach

 

A yw'r rhai sy'n mynd i'r sesiynau hyn yn defnyddio'r llyfrgell wedyn yn rheolaidd?

Roedd rhai o'r grŵp yn defnyddio'r llyfrgell cyn i'r prosiect ddechrau. Ni fyddai eraill wedi dod i'r llyfrgell oni bai am y sesiynau rhigymau. Mae nifer y llyfrau a fenthycir gan oedolion a phlant wedi cynyddu ers i'r y sesiynau hyn gael eu cyflwyno.

Canlyniadau Cadarnhaol

 • Mae'r sesiynau wedi denu pobl na fyddent fel arall wedi defnyddio'r gwasanaeth llyfrgelloedd
 • Mae nifer y llyfrau a fenthycir a'r aelodaeth wedi cynyddu
- Mae'r gweithgareddau hyn yn gyfle i hyrwyddo Dechrau Da a Cropian drwy Lyfrau
 • Mae'r sesiynau hyn yn annog cyfeillio rhwng rhieni a phlant, ac yn dangos y gallant gael hwyl gyda'i gilydd drwy ddefnyddio straeon, caneuon, rhigymau, offerynau cerddorol a llyfrau
 • Mae rhieni yn cael eu cynnwys yn y sesiynau - mae'r adborth bob amser yn gadarnhaol
- Mae plant a rhieni yn ennill hyder - mae'r sesiynau hyn yn cefnogi eu potensial i ddysgu
 • Gwaith partneriaeth agos gyda'r Tîm Iaith a Chwarae


Manteision Gweithio mewn Partneriaeth

Mae gweithio mewn partneriaeth yn darparu cyfleoedd o ran:

 • Rhoi'r hyn y mae teuluoedd a phlant yn dweud y maent am ei gael
 • Manteisio ar ystod eang o wasanaethau
 • Manteisio ar wasanaethau nad oeddent ar gael cyn hynny
- Gallu i fanteisio ar wasanaethau ac arbenigedd yn haws ac yn gyflymach
 • Gwella cyrhaeddiad addysgol
 • Rhoi cymorth gwell i rieni
 • Darparu gwasanaeth o safon uwch

 

Prif Elfennau Llwyddiant

 • Hyrwyddo: sicrhau bod pobl yn gwybod bod y sesiynau hyn yn hwyl, i helpu'r fenter i hyrwyddo ei hun
 • Cyhoeddusrwydd:  mae pob aelod o staff yn ceisio defnyddio pob cyfle i hyrwyddo'r sesiynau hyn (cyswllt personol/dosbarthu posteri a thaflenni mewn lleoliadau priodol). Hyrwyddwyd sesiynau ar yr orsaf radio leol ac mae'r wasg leol wedi ysgrifennu erthyglau i hyrwyddo'r prosiect
 • Dyfalbarhad: dal ati er y gallai'r niferoedd sy'n mynychu fod yn fach i ddechrau
 • Hyblygrwydd: addasu sesiynau yn seiliedig ar beth y mae pobl yn ei hoffi ac yn ei fwynhau
 • Staff: sicrhau bod y staff perthnasol yn mwynhau'r gweithgaredd a'u bod yn gallu sicrhau bod pobl yn teimlo bod croeso iddynt, eu bod wedi cael amser da, yn mwynhau eu profiad a'u bod am ddod yn ôl