'Mae'r pecyn Dechrau Da wedi annog fy mab i ddarllen gyda'i frawd bach.'

The Bookstart Team

Posted February 28, 2011 by The Bookstart Team

More by The Bookstart Team (34)

Gall bawb ymuno yn yr hwyl o rannu straeon!
Gall bawb ymuno yn yr hwyl o rannu straeon!

'Sut roedd Pecyn Babanod Dechrau Da yn rhodd i'm teulu cyfan' Profiad rhiant...

Casglais fy Mhecyn Babanod Dechrau Da pan es i â'r un bach i'w archwiliad saith mis. Yn gyntaf, doeddwn i ddim yn meddwl bod wir angen y pecyn arnon ni am fod gennyn ni gymaint o lyfrau yn y tŷ sydd wedi'u pasio i lawr gan y plant hŷn.

Serch hynny, roedd yn fag braf â straeon gwahanol i'r rheini roedden ni wedi'u cael gan Dechrau Da yn o'r blaen, ac felly gwnaethon ni adael gyda'r pecyn - yn hapus ein bod wedi cael rhodd fach.

Fyddwn i ddim wedi gallu rhagweld effaith y bag bach.

Ni fyddwn wedi gallu rhagweld effaith y bag bach. Roedd fy mhlentyn pum mlwydd oed newydd ddechrau dod â llyfrau adref o'r ysgol ac roedd yn falch iawn o'i allu cynyddol i ddarllen 'ar ei ben ei hun'. 'Waw', meddai wrth y baban, 'mae 'da ti dy becyn llyfrau dy hun yn barod, yn union fel fy un i!'.

Pryd bynnag y byddai fy mhlentyn pum mlwydd oed yn tynnu ei lyfr darllen allan, byddai bag llyfrau'r baban yn dod allan hefyd. Byddai'n gorffen darllen ei lyfr ysgol i mi, gan ddweud wrth yr un bach am edrych ar y lluniau yn ei lyfr ar ei ben ei hun am ychydig. Pan oedd yn barod, byddai fy mab hynaf yn dweud, 'beth am edrych ar dy lyfr arbennig di', ac yna byddai'n 'darllen' llyfr y baban iddo, gan drafod y lluniau.
http://www.bookstart.org.uk/usr/library/main/images/this-little-baby.jpg
Mwynheuon nhw This Little Baby yn fawr iawn gyda'i arddull odli syml a chysylltiad clir rhwng y geiriau a'r lluniau. Doedd hi ddim yn hir cyn iddo allu darllen y llyfr cyfan i'r baban heb unrhyw help. Mae'r ddau'n dal i gael eu swyno gan y dudalen olaf pan fydd y baban yn edrych arno'i hun yn y drych!

Mae wedi bod yn hyfryd gweld sut mae'r rhodd wedi annog fy mab i ddarllen gyda'i frawd bach. Rai blynyddoedd yn ôl rwy'n cofio gweld arwyddion yn fy llyfrgell leol yn dweud 'Mae llyfrau i'w rhannu'. Doeddwn i ddim wedi ystyried y peth o ddifrif, heblaw am famau a thadau yn darllen i'w plant. Mae wedi bod yn hyfryd gweld sut mae'r rhodd wedi annog fy mab i ddarllen gyda'i frawd bach.

Gwnaeth y llyfr a gafodd ei roi yn arbennig i'm baban sbarduno cydberthynas ddarllen fach hyfryd yn fy nheulu. Mae Pecyn Babanod Dechrau Da wedi bod yn werthfawr iawn, diolch yn fawr!

 

Related posts

Everyone can join in the fun of sharing stories!

'The Bookstart pack has encouraged my son to read with his baby brother.'

‘How the Bookstart Baby Pack was a gift for my entire family’ A parent writes…

Add a comment