Jobs

Jobs

Book Trust Cymru Coordinator

Cardiff

 

Salary: £23,543 pro rata plus benefits

Fixed term until 31 August 2016, 35 hours/week

 

Book Trust is the UK's largest reading charity. We believe that no-one should miss out on the life changing benefits that reading can bring.  Programmes such as Bookstart, Pori Drwy Stori and Letterbox Club helpimprove reading and social development for children. With over 90 years of expertise, we develop and manage reading and literacy programmes, manage literary prizes and fundraise through our Children's Reading Fund. Reading has a proven impact on educational outcomes and social mobility - which is why we embed reading for pleasure and the wonder of books within everything we do.

 

Responsible, within a small team, for coordinating Book Trust's work in Wales, you will:

 • Ensure that  reading programmes in Wales are delivered on time and to a high standard
 • Provide central coordination for the wider activities of our team based in Cardiff
 • Maintain strong relationships with our partners, providing excellent customer service
 • Contribute to the development of activities that will increase the impact of Book Trust Cymru programmes for children across Wales

 

To take on this role, you should bring:

 • Successful experience of working in an administration or coordination role requiring a strong customer service ethic
 • Experience of coordinating events

 

Naturally, you'll also possess excellent verbal and written communication, numeracy, interpersonal and organisational skills. Ideally, you'll also be a Welsh speaker but this is not essential.

 

To apply for this role you should submit a full and current CV along with a supporting statement showing how your skills and experience match the requirements of the person specification. Send your application, along with a completed equal opportunities monitoring form, to recruitment@booktrust.org.uk

 

Closing date: 09.00am Friday 17 July 2015

Interviews: 4 August 2015

 

View the full job description

Download the Equality Monitoring Form

 

Cydlynydd Book Trust Cymru 

Caerdydd

 

Cyflog: £23,543 pro rata ynghyd â buddion

tymor penodol tan 30 Awst 2016, 35 awr/wythnos

 

Book Trust yw elusen ddarllen fwyaf y DU. Rydym yn credu na ddylai neb fod ar ei hôl hi o ran y buddion a all newid bywyd sy'n gallu dod yn sgil darllen. Mae rhaglenni fel Bookstart/Dechrau Da, Pori Drwy Storia'r Clwb Bocs Llythyron yn helpu plant wella'u darllen a datblygiad cymdeithasol. A ninnau'n meddu ar dros 90 mlynedd o arbenigedd, rydym yn datblygu ac yn rheoli rhaglenni darllen a llythrennedd, yn rheoli gwobrau llenyddol ac yn codi arian drwy gyfrwng ein Cronfa Darllen Plant. Mae gan ddarllen effaith a brofwyd ar ddeilliannau addysgol a symudedd cymdeithasol - a dyma pam ein bod ni'n gwreiddio darllen er pleser a rhyfeddod llyfrau ym mhopeth a wnawn.

 

A chwithau'n gyfrifol, o fewn tîm bach, am gydlynu gwaith Book Trust yng Nghymru, byddwch yn:

 

 • Sicrhau fod rhaglenni darllen yng Nghymru'nc ael eu darparu'n brydlon ac i safon uchel
 • Darparu cydlynu canolog ar gyfer gweithgareddau ehangach ein tîm a leolir yng Nghaerdydd
 • Darparu perthynas gref gyda'n partneriaid, gan ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid
 • Cyfrannu i ddatblygu gweithgareddau a fydd yn cynyddu argraff rhaglenni Book Trust Cymru ar blant ledled Cymru

 

Er mwyn ymgymryd â'r rôl hon, fe ddylech feddu ar:

 

 • Brofiad llwyddiannus o weithio mewn rôl weinyddol neu gydlynu sy'n gofyn am etheg gwasanaeth i gwsmeriaid gref
 • Profiad o gydlynu digwyddiadau

 

Yn naturiol, bydd gennych yn ychwanegol sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, rhifedd, rhyngbersonol a threfniannol rhagorol. Yn ddelfrydol byddwch yn gallu siarad Cymraeg, ond nid yw hyn yn hanfodol.

 

Er mwyn ceisio am y swydd hon dylech anfon CV llawn a chyfredol ynghyd â datganiad cefnogi sy'n dangos sut y mae eich sgiliau a'ch profiad yn cydweddu â gofynion manyleb y person. Cyflwynwch eich CV a'ch datganiad cefnogi yn Saesneg os gwelwch yn dda.

 

Anfonwch eich cais, ynghyd â ffurflen fonitro cyfleoedd cyfartal wedi'i llenwi, at recruitment@booktrust.org.uk. Applications should be submitted in English.

 

Dyddiad Cau: 09.00am Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2015

Cyfweliadau: 4 Awst 2015

 

 

Lawrlwythwch fwy o wybodaeth

 

Lawrlwythwch furflen fonitro cyfle cyflogaeth cyfartal

 

Schools Engagement Manager - Wales

Cardiff, with regular travel across Wales


Salary: £31,239 pro rata plus benefits

Fixed term until 30 April 2016, 28 hours/4 days per week, 0.8 FTE

 

Book Trust is the UK's largest reading charity. We believe that no-one should miss out on the life changing benefits that reading can bring.  Programmes such as Bookstart, Pori Drwy Stori and Letterbox Club help improve reading and social development for children. With over 90 years of expertise, we develop and manage reading and literacy programmes, manage literary prizes and fundraise through our Children's Reading Fund. Reading has a proven impact on educational outcomes and social mobility - which is why we embed reading for pleasure and the wonder of books within everything we do.

 

Responsible for engaging schools with our programmes in Wales and making sure our resources are suitable for the Welsh context, your work will initially focus on our Pori Drwy Stori programme which supports literacy, numeracy and parental engagement in Reception.

 

You will:

 • Engage schools, parents, local authority/ Consortia, sector experts and other partners in Pori Drwy Stori
 • Ensure that resources and supporting materials for Pori Drwy Stori achieve our goals for schools and families in Wales
 • Help improve best practice in the use of Pori Drwy Stori
 • Support the development of other schools programmes in Wales

 

To take on this varied and interesting position, you should bring:

 • Experience of teaching/ working in schools
 • Experience in creating high quality educational resources for children, practitioners and/ or parents in a range of formats
 • Excellent communication, interpersonal and presentation skills
 • Spoken and written Welsh language skills
 • The ability to manage a complex and varied workload

 

The role will be based in Cardiff Bay with regular travel across Wales, including occasional overnight stays. This will include visiting all regions of Wales during the fixed term of the role to engage schools and other partners.

 

To apply for this role you should submit a full and current CV along with a supporting statement showing how your skills and experience match the requirements of the person specification. Send your application, along with a completed equal opportunities monitoring form, to recruitment@booktrust.org.uk

 

Closing date: 09.00am Friday 17 July 2015

Interviews: 3 August 2015

 

View the full job description

 

Download the Equality Monitoring Form

 

Rheolwr Ennyn Diddordeb Ysgolion - Cymru

 

Caerdydd, gyda theithio rheolaidd ledled Cymru

Cyflog: £31,239 pro rata ynghyd â buddion

Tymor penodol tan 30 Ebrill 2016 28 awr/4 niwrnod yr wythnos 0.8 CLlA


Book Trust yw elusen ddarllen fwyaf y DU. Rydym yn credu na ddylai neb fod ar ei hôl hi o ran y buddion a all newid bywyd sy'n gallu dod yn sgil darllen. Mae rhaglenni fel Bookstart/Decrhau Da, Pori Drwy Storia'r Clwb Bocs Llythyron yn helpu plant wella'u darllen a datblygiad cymdeithasol. A ninnau'n meddu ar dros 90 mlynedd o arbenigedd, rydym yn datblygu ac yn rheoli rhaglenni darllen a llthyrennedd, yn rheoli gwobrau llenyddol ac yn codi arian drwy gyfrwng ein Cronfa Darllen Plant. Mae gan ddarllen effaith a brofwyd ar ddeilliannau addysgol a symudedd cymdeithasol - a dyma pam ein bod ni'n gwreiddio darllen er pleser a rhyfeddod llyfrau ym mhopeth a wnawn.

 

A chwithau'n gyfrifol am ennyn diddordeb ysgolion â'n rhaglenni yng Nghymru a sicrhau fod ein hadnoddau'n addas ar gyfer y cyd-destun Cymreig, bydd eich gwaith yn canolbwyntio i ddechrau ar ein rhaglen Pori Drwy Stori, sy'n cefnogi llythrennedd, rhifedd a diddordeb rhieni yn y dosbarth Derbyn.

 

Byddwch chi'n:

 

 • Ennyn diddordeb yn Pori Drwy Stori ymhlith ysgolion, rhieni, awdurdodau lleol/ Consortia, arbenigwyr y sector a phartneriaid eraill
 • Sichrau fod andoddau a deunyddiau cefnogol ar gyfer Pori Drwy Stori'n cyflawni ein amcanion ar gyfer ysgolion a theuluoedd yng Nghymru
 • Helpu i wella arfer dda wrth ddefnyddio Pori Drwy Stori
 • Cefnogi datblygu rhaglenni ysgolion eraill yng Nghymru

 

Er mwyn ymgymryd â'r safle amrywiol a diddorol hwn fe ddylech feddu ar:

 

 • Brofiad o ddysgu / gweithio mewn ysgolion
 • Profiad o greu adndoddau addysgol o safon uchel ar gyfer plant, ymarferwyr a / neu rieni mewn ystod o fformatau
 • Sgiliau cyfathrebu, rhyngbersonol a chyflwyno ardderchog
 • Sgiliau Cymraeg llafar ac ysgrifenedig
 • Y gallu i reoli llwyth gwaith cymhleth ac amrywiol

 

Lleolir y swydd ym Mae Caerdydd gyda theithio rheolaidd ledled Cymru, gan gynnwys aros dros nos o bryd i'w gilydd. Bydd hyn yn cynnwys ymweld â phob rhan o Gymru yn ystod cyfnod penodol y swydd  er mwyn ennyn diddordeb ysgolion a phartneriaid eraill.

 

Er mwyn ceisio am y swydd hon dylech anfon CV llawn a chyfredol ynghyd â datganiad cefnogi sy'n dangos sut y mae eich sgiliau a'ch profiad yn cydweddu â gofynion manyleb y person (cyflwynwch eich CV a'ch datganiad cefnogi yn Saesneg os gwelwch yn dda). Anfonwch eich cais, yngyd â ffurflen fonitro cyfleoedd cyfartal wedi'i llenwi, at recruitment@booktrust.org.uk

Applications should be submitted in English

 

Dyddiad Cau: 09.00am Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2015

Cyfweliadau: 3 Awst 2015

 

Lawrlwythwch fwy o wybodaeth

 

Lawrlwythwch furflen fonitro cyfle cyflogaeth cyfartal

 

 

Human Resources

Booktrust

G8 Battersea Studios

80 Silverthorne Road

London SW8 3HE

 

Book Trust is committed to being an equal opportunities employer.
Charity no. 313343.
No contact from agencies, please.

 

 

Book Trust is an equal opportunities employer

We aim to ensure that no job applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, marital status, race, colour, ethnic origin, sexual orientation, age or disability and that all appointments are made solely on the basis of merit.

 

In order that our equality policy is effective we carry out regular monitoring of job applicants, and we would therefore ask you to complete the equality monitoring form. This information will be kept centrally within our secure HR department, completely separate from your recruitment application form and will be used for the sole purpose of compiling statistical information. The information will be separated from the application form and will not be given to the selection panel. The completed monitoring form will be destroyed once the information given in it has been collated.